http://lhdiving.com.vn

DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, LẮP ĐẶT CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM

 

Công ty Lam Hồng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xây lắp, sửa chữa, bảo dưỡng:


- Dịch vụ lặn hỗ trợ việc thi công, xây lắp các công trình ngầm dưới biển như: Giàn khoan; Lắp đặt các đường ống dưới đáy biển...
 
- Dịch vụ lặn sửa chữa các công trình ngầm dưới biển như: Chân đế giàn khoan; Các đường ống ngầm dưới đáy biển; Xích neo; Single Point Manifold (SPM); Pipeline End Manifold (PLEM)…
 

- Dịch vụ lặn bảo trì, bảo dưỡng các công trình ngầm dưới biển như: Chân đế giàn khoan; Phần dưới nước của FSO & FPSO; Single Point Manifold (SPM); Pipeline End Manifold (PLEM);…