http://lhdiving.com.vn

DỊCH VỤ LẶN KIỂM TRA, KHẢO SÁT DƯỚI NƯỚC

UNDERWATER SURVEY & INSPECTION

Công ty Lam Hong với nhiều năm kinh nghiệp trong nghề, chuyên cung cấp các dịch vụ lặn kiểm tra, khảo sát dưới nước, bao gồm:

  - Dịch vụ lặn khảo sát, kiểm tra NDT phần chìm tàu biển, FSO/ FPSO, Calm bouy và các phương tiện nổi (bao gồm ACFM, UTM, MPI, UWILD...)

  - Dịch vụ lặn khảo sát, kiểm tra NDT chân đế giàn khoan (bao gồm ACFM, UTM, MPI, UWILD...)

  - Dịch vụ lặn khảo sát các đường ống ngầm dưới biển.