http://lhdiving.com.vn

HOÀN THÀNH UWILD CHO GIÀN PV DRILLING VI

Ngày đăng: 11/05/2020

 

Căn cứ theo hợp đồng cung cấp dịch vụ UWILD cho Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD), từ ngày 22/4 đến ngày 02/5/2020 vừa qua, Lam Hong Diving đã thực hiện việc khảo sát phần chìm thay cho lên Dock trung gian (UWILD) cho giàn PV Drilling VI, cụ thể:

Nội dung công việc: Kiểm tra phần chìm thay thế cho lên Dock trung gian (UWILD) – bao gồm yêu cầu thực hiện kiểm tra đường hàn bằng thiết bị ACFM chuyên dụng.

Giàn khoan kiểm tra: PV Drilling VI (PVD VI)

Chủ giàn: PVD - Tổng Công ty CP Khoan & Dịch vụ khoan Dầu khí

Cấp Đăng kiểm: ABS

Thời gian thực hiện: Từ ngày 22/4 đến ngày 02/5/2020

Các công việc đã hoàn thành đúng tiến độ, an toàn và thỏa mãn các yêu cầu của Đăng kiểm ABS và khách hàng.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận của Dự án.