http://lhdiving.com.vn

LAM HỒNG DIVING ĐƯỢC ĐĂNG KIỂM ABS PHÊ DUYỆT CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY DƯỚI NƯỚC

Ngày đăng: 11/05/2020

 

Trong chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng các loại hình dịch vụ liên quan đến công tác lặn, vừa qua Đăng kiểm ABS đã phê duyệt cho Lam Hồng Diving đủ điều kiện thực hiện dịch vụ kiểm tra không phá hủy dưới nước cho các công trình và phương tiện nổi (In-Water NDT). Theo đó, Lam Hồng Diving chuyên cung cấp dịch vụ kiểm tra phần chìm thay cho lên Dock trung gian (UWILD) cho các phương tiện nổi và công trình dầu khí - trong đó có sử dụng thiết bị siêu âm kiểm tra đường hàn dưới nước (ACFM). Dự án gần đây nhất mà Lam Hồng Diving đã hoàn thành là thực hiện UWILD cho giàn PV Drilling VI của khách hàng PVD – trong đó sử dụng bộ thiết bị chuyên dụng ACFM U41 để rút ngắn thời gian khảo sát, kiểm tra cũng như nâng cao chất lượng và kết quả khảo sát, đáp ứng các yêu cầu của Đăng kiểm ABS và Khách hàng.

Với chiến lược phát triển bền vững và lâu dài, thông qua việc mở rộng thêm dịch vụ In-water NDT nêu trên, Lam Hồng Diving mong muốn ngày càng cung cấp cho Khách hàng nhiều loại hình dịch vụ hơn nữa nhằm đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao hiện nay của nền công nghiệp dầu khí.