http://lhdiving.com.vn

THỰC HIỆN KIỂM TRA PHẦN CHÌM TÀU UNION VICTOR

Ngày đăng: 18/07/2022

  • PHẠM VI CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN LẶN KIỂM TRA PHẦN CHÌM TÀU 
  • TÊN TÀU: UNION VICTORY
  • KHÁCH HÀNG: Wilhelmsen Ship Management Singapore Pte Ltd
  • ĐĂNG KIỂM: NK
  • ĐỊA ĐIỂM: KHU NEO H4 - VŨNG TÀU
  • NGÀY: THÁNG 7, NĂM 2022