http://lhdiving.com.vn

THỰC HIỂN KIỂM TRA PHẦN CHÌM THAY CHO LÊN ĐÀ TÀU FPSO SONG DOC MV19

Ngày đăng: 05/12/2023

  • PHẠM VI CÔNG VIỆC: KIỂM TRA PHẦN CHÌM THAY CHO LÊN ĐÀ 

  • TÀU: FPSO SONG DOC MV19

  • KHÁCH HÀNG: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NGOÀI KHƠI PHÍA NAM

  • ĐĂNG KIỂM: ABS

  • VỊ TRÍ: MỎ SÔNG ĐỐC - VIỆT NAM

  • THỜI GIAN: THÁNG 10, NĂM 2023