http://lhdiving.com.vn

THỰC HIỂN KIỂM TRA PHẦN CHÌM THAY CHO LÊN ĐÀ TÀU HAI DUONG 86

Ngày đăng: 11/08/2022

  • PHẠM VI CÔNG VIỆC: LẶN KIỂM TRA PHẦN CHÌM THAY CHO LÊN ĐÀ
  • TÀU: HAI DUONG 86
  • KHÁCH HÀNG: CÔNG TY HADUCO
  • ĐĂNG KIỂM: ABS & VR
  • ĐỊA ĐIỂM: KHU NEO B4 - VŨNG TÀU
  • THỰC HIỆN: THÁNG 7, NĂM 2022