http://lhdiving.com.vn

THỰC HIỆN SURVEY CHO BẾN DU THUYỀN ANA MARINA - NHA TRANG

Ngày đăng: 04/12/2020

Nội dung công việc: Thực hiện kiểm tra phần chìm cho bến du thuyền ANA MARINA

Chủ đầu tư: ANA MARINA

Cấp Đăng Kiểm: VR
 
Thời gian thực hiện: 02/12/2020
 
Địa điểm : Nha Trang