http://lhdiving.com.vn

THỰC HIỆN UWILD CHO TÀU HẢI DƯƠNG 16

Ngày đăng: 17/11/2020

Nội dung công việc: Kiểm tra phần chìm thay thế cho lên Dock trung gian (UWILD)

Tàu kiểm tra: Hải Dương 16
 
Chủ tàu: HADUCO
 
Cấp đăng kiểm: ABS/VR
 
Thời gian thực hiện: Tháng 10/2020
 
Địa điểm: Khu neo B4 - Vũng Tàu, tỉnh BR-VT