http://lhdiving.com.vn

THỰC HIỆN VỆ SINH HÀO CHÂN GIÀN MSP-1 & MSP-10 VIETSOVPETRO

Ngày đăng: 07/12/2023

  • PHẠM VI CÔNG VIỆC: VỆ SINH HÀO BÁM CHÂN GIÀN KHOAN 

  • TÊN GIÀN: MSP-1 VÀ MSP-10

  • KHÁCH HÀNG: XÍ NGHIỆP KHAI THÁC DẦU KHÍ VIETSOVPETRO

  • ĐỊA ĐIỂM: MỎ BẠCH HỔ 

  • THỜI GIAN: THÁNG 9 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2023