http://lhdiving.com.vn

TIẾP TỤC THỰC HIỆN UWILD CHO MỘT SỐ TÀU CỦA KHÁCH HÀNG

Ngày đăng: 22/09/2020

Thời gian vừa qua, Lam Hồng Diving đã và đang tiếp tục thực hiện thường xuyên việc Kiểm tra phần chìm thay thế cho lên Dock trung gian (UWILD) cũng như làm vệ sinh, cạo hà cho các tàu tại khu vực Vũng Tàu, các tỉnh lân cận & miền Trung


Nội dung công việc: Kiểm tra phần chìm thay thế cho lên Dock trung gian (UWILD)

Tàu kiểm tra/ Chủ tàu: BÌNH MINH (PTSC MARINE)/ THANH LONG (HD MARINE)/ HAI DUONG 16 (HADUCO)/ PRIMROSE 6969-V2012 (HAO HUNG  CO., LTD)

 Cấp Đăng kiểm: VR/ DNV - GL/ ABS/ NK

 

Thời gian thực hiện: Tháng 8 và tháng 9/2020

Địa điểm: PTSC Supply Base/ Vietsov Petro, Thương cảng - Vũng Tàu, tỉnh BRVT, BÌNH THUẬN, BÌNH ĐỊNH (VIETNAM)