http://lhdiving.com.vn

Thực hiện Kiểm tra phần chìm thay lên đà cho tàu HẢI DƯƠNG 89

Ngày đăng: 28/07/2022

  • PHẠM VI CÔNG VIỆC: LẶN KIỂM TRA PHẦN CHÌM THAY LÊN ĐÀ 
  • TÊN TÀU: HẢI DƯƠNG 89
  • ĐĂNG KIỂM: ABS VÀ VR
  • KHÁCH HÀNG: CÔNG TY HẢI DƯƠNG
  • ĐỊA ĐIỂM: KHU NEO B6 - VŨNG TÀU
  • NGÀY: THÁNG 7, NĂM 2022