http://lhdiving.com.vn

Thực hiện Thay thế Anodes cho giàn PVD 5

Ngày đăng: 26/03/2021

 - Nội dung công việc: Thực hiện công việc thay Anodes cho giàn PVD 5 

- Chủ dầu tư: Tổng công Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

- Đăng kiểm: ABS
 
- Thời gian thực hiện: từ ngày 08 tháng 03 đến 20 tháng 03 năm 2021

- Địa điểm: Cảng Shipyard - Vũng Tàu