http://lhdiving.com.vn

THỰC HIỂN KIỂM TRA PHẦN CHÌM THAY CHO LÊN DOCK GIÀN PVD 1

Ngày đăng: 06/09/2022

  • PHẠM VI CÔNG VIỆC: LẶN KIỂM TRA PHẦN CHÌM THAY LÊN ĐÀ 
  • TÊN GIÀN KHOAN: PVD 1 JACK-UP
  • KHÁCH HÀNG: XÍ NGHIỆP ĐIỀU HÀNH KHOAN
  • ĐĂNG KIỂM: ABS và VR
  • ĐỊA ĐIỂM: MỎ BẠCH HỔ 
  • THỜI GIAN: THÁNG 9 NĂM 2022