http://lhdiving.com.vn

THỰC HIỂN KIỂM TRA PHẦN CHÌM THAY CHO LÊN ĐÀ TÀU HẢI DƯƠNG 08

Ngày đăng: 18/07/2022

  • PHẠM VI CÔNG VIỆC: LẶN KIỂM TRA PHẦN CHÌM THAY CHO LÊN ĐÀ
  • TÊN TÀU: HẢI DƯƠNG 08
  • KHÁCH HÀNG: HADUCO CO.,LTD
  • ĐĂNG KIỂM: ABS & VR
  • ĐỊA ĐIỂM: KHU NEO B4 - VŨNG TÀU
  • NGÀY: THÁNG 07, NĂM 2022