http://lhdiving.com.vn

THỰC HIỆN UWILD CHO CÁC PHƯƠNG TIỆN NỔI VÀ GIÀN KHOAN

Ngày đăng: 27/09/2019

 

Công ty Lam Hồng đã và đang thực hiện thường xuyên hạng mục UWILD (Underwater Inspection in lieu Dry Docking) cho các tàu, phương tiện nổi và giàn khoan, như:

1. Hợp đồng nguyên tắc thực hiện UWILD cho đội tàu của PTSC Marine, HADUCO, HD Marine...

2. Thực hiện UWILD cho các tàu hàng, tàu Container, tàu khách... tại các khu vực cảng Phú Mỹ, Vũng Tàu...

3. Thực hiện UWILD cho các giàn PVD, Hakuryu 5, Hakuryu 11, Java Star 2...

4. Một số dự án khác cho các tàu nước ngoài tại Vũng Tàu